Điều khoản sử dụng

Trang chủ / Điều khoản sử dụng

Các điều khoản sử dụng này (“Điều khoản”) áp dụng cho trang web có tại www.ttconsultants.com và bất kỳ trang web nào khác được liên kết với TT Consultants hướng người xem hoặc người dùng đến các Điều khoản này (gọi chung là “Trang web”). Trong các Điều khoản này, các thuật ngữ “TTC” “chúng tôi” và “chúng tôi” đề cập đến TT Consultants, một công ty tư nhân được thành lập theo luật của ẤN ĐỘ có văn phòng đăng ký tại 413, Bestech Business Tower, Mohali Bypass, Parkview Residence Colony, Sector 66, Sahibzada Ajit Singh Nagar, Punjab 160055, Ấn Độ.

Các Điều khoản này áp dụng cho tất cả khách truy cập, người dùng và những người khác truy cập hoặc sử dụng Trang web dưới bất kỳ hình thức nào. Xin lưu ý rằng việc bạn sử dụng Trang web của chúng tôi cấu thành sự đồng ý của bạn tuân theo và bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi các Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của Điều khoản thì bạn nên ngừng truy cập hoặc sử dụng Trang web.

Chúng tôi có quyền, theo quyết định riêng của mình, thay đổi, sửa đổi, thêm hoặc xóa các phần của Điều khoản này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước bằng văn bản cho bạn. Bạn phải đảm bảo xem lại các Điều khoản này định kỳ để cập nhật/thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau khi đăng các thay đổi sẽ có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý với các sửa đổi.

1. TÀI KHOẢN CỦA BẠN

1.1. Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web là và sẽ luôn đúng, chính xác và đầy đủ, đồng thời bạn sẽ duy trì và cập nhật những thông tin đó thường xuyên. Bạn đồng ý rằng nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không đúng sự thật, không chính xác, không cập nhật hoặc không đầy đủ, chúng tôi có thể chấm dứt quyền truy cập của bạn để sử dụng Trang web theo quyết định riêng của chúng tôi.

1.2. Bạn có thể được yêu cầu đăng ký với chúng tôi hoặc cung cấp thông tin cho chúng tôi để truy cập một số dịch vụ hoặc khu vực nhất định của Trang web. Đối với bất kỳ đăng ký/thông tin nào như vậy, chúng tôi có thể từ chối cấp cho bạn và bạn không được sử dụng tên người dùng (hoặc địa chỉ email) có thể: (a) đã được người khác sử dụng; (b) được hiểu là mạo danh người khác; (c) thuộc về người khác; (d) vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác của bất kỳ người nào; (e) mang tính xúc phạm; và/hoặc (f) bị chúng tôi từ chối vì bất kỳ lý do nào khác theo quyết định riêng của chúng tôi.

2. SỞ HỮU TRÍ TUỆ

2.1. Nội dung có trên Trang web, chẳng hạn như văn bản, đồ họa, logo, hình ảnh, clip âm thanh, video, dữ liệu, nhạc, phần mềm và tài liệu khác (gọi chung là “Nội dung”), là tài sản được sở hữu hoặc cấp phép của nhóm TTC và được bảo vệ. bởi bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế và các quyền sở hữu khác. Việc thu thập, sắp xếp và tập hợp tất cả nội dung trên Trang web là tài sản độc quyền của nhóm TTC và được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ của Ấn Độ và quốc tế.

3. THÔNG TIN SẢN PHẨM

3.1. Tất cả các mô tả, hình ảnh, tài liệu tham khảo, tính năng, nội dung, thông số kỹ thuật, sản phẩm và giá của sản phẩm được mô tả hoặc mô tả trên Trang web có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

3.2. Đôi khi, có thể có thông tin trên Trang web có lỗi đánh máy, không chính xác hoặc thiếu sót có thể liên quan đến mô tả sản phẩm hoặc tính sẵn có của sản phẩm. Chúng tôi có quyền sửa bất kỳ sai sót, không chính xác hoặc thiếu sót nào và thay đổi hoặc cập nhật thông tin bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

3.3. Tất cả thông tin bao gồm giá cả, mô tả và tính sẵn có của sản phẩm của chúng tôi có thể thay đổi bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của chúng tôi.

3.4. Không có gì trên Trang web cấu thành một đề nghị ràng buộc để bán các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi được mô tả trên Trang web hoặc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đó trong khu vực của bạn.

4. KHÔNG SỬ DỤNG BẤT HỢP PHÁP HOẶC CẤM

4.1. Trang web chỉ có thể được sử dụng cho các mục đích hợp pháp và chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn, chỉ giới hạn ở các hành động như xem Trang web, liên hệ với chúng tôi, cung cấp thông tin cho Trang web và tải xuống thông tin sản phẩm để bạn xem xét. TTC đặc biệt nghiêm cấm việc sử dụng Trang web cho bất kỳ mục đích trái pháp luật nào.

4.2. Bạn có trách nhiệm xác định và tuân thủ tất cả luật pháp địa phương, tiểu bang, quốc gia và quốc tế hiện hành (bao gồm các yêu cầu về độ tuổi tối thiểu) liên quan đến việc sử dụng Trang web của chúng tôi. Bạn đồng ý và đảm bảo rằng Trang web cũng như các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi sẽ chỉ được bạn sử dụng theo cách hợp pháp.

5. CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

5.1. Bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu đầy đủ Chính sách quyền riêng tư của TTC đối với Trang web. Ngoài ra, bạn đồng ý rằng các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư đó được bạn chấp nhận.

6. LIÊN KẾT ĐẾN TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA

6.1. Trang web có thể chứa các liên kết đến trang web của bên thứ ba, bao gồm các trang xã hội và nhà sản xuất sản phẩm. TTC không chịu trách nhiệm và không có nghĩa vụ pháp lý đối với chức năng, hành động, hành động không hoạt động, cài đặt quyền riêng tư, chính sách quyền riêng tư, điều khoản và điều kiện cũng như nội dung của bất kỳ trang web nào như vậy. Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên xem xét và hiểu các điều khoản và điều kiện, chính sách bảo mật, cài đặt và chức năng chia sẻ thông tin của từng trang web bên thứ ba đó. Các liên kết và chức năng tương tác của các trang web bên thứ ba trên Trang web không cấu thành sự chứng thực của chúng tôi đối với các trang web bên thứ ba này. Các trang web khác có thể liên kết đến Trang web dù có hoặc không có sự cho phép của chúng tôi và chúng tôi có thể chặn mọi liên kết đến hoặc từ Trang web. VIỆC BẠN SỬ DỤNG CÁC TRANG WEB VÀ TÀI NGUYÊN CỦA BÊN THỨ BA LÀ RỦI RO CỦA RIÊNG BẠN.

7. TUYÊN BỐ TỪ CHỐI BẢO ĐẢM

7.1. BẠN HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RÕ RÀNG RẰNG, TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, trong khi TTC cố gắng đảm bảo quyền truy cập và sử dụng Trang web của bạn được an toàn, TTC không thể và không tuyên bố hay bảo đảm rằng Trang web hoặc máy chủ của nó sẽ không có lỗi , không bị gián đoạn, không bị truy cập trái phép (bao gồm tin tặc của bên thứ ba hoặc các cuộc tấn công từ chối dịch vụ) hoặc đáp ứng các yêu cầu của bạn. Bạn đồng ý không buộc chúng tôi phải chịu trách nhiệm pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào đối với những vấn đề như vậy.

7.2. TRANG WEB NÀY VÀ TẤT CẢ NỘI DUNG CỦA TRANG WEB ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ 'NGUYÊN TRẠNG' KHÔNG CÓ BẤT KỲ ĐẢM BẢO NÀO DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, BẢO ĐẢM VỀ TIÊU CHUẨN, KHÔNG VI PHẠM, BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN HOẶC SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ . BẠN THỪA NHẬN, BẰNG CÁCH SỬ DỤNG TRANG WEB, RẰNG RỦI RO KHI SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA BẠN, RẰNG BẠN CHỊU TRÁCH NHIỆM HOÀN TOÀN VỀ TẤT CẢ CHI PHÍ LIÊN QUAN ĐẾN TẤT CẢ DỊCH VỤ CẦN THIẾT HOẶC SỬA CHỮA BẤT KỲ THIẾT BỊ NÀO BẠN SỬ DỤNG LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI , VÀ TTC SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA TTC.

7.3. Trang web (bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ nội dung nào hoặc phần khác trong đó) chỉ chứa thông tin chung và thông qua Trang web này, chúng tôi không đưa ra lời khuyên hoặc dịch vụ chuyên nghiệp. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào có thể ảnh hưởng đến tài chính hoặc hoạt động kinh doanh của bạn, bạn nên tham khảo ý kiến ​​của một cố vấn chuyên nghiệp có trình độ. Bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng Trang web này và bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm cũng như rủi ro mất mát do việc sử dụng của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mất dịch vụ hoặc dữ liệu. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên, do hậu quả hoặc trừng phạt hoặc bất kỳ thiệt hại nào khác, cho dù là do hành động theo hợp đồng, quy chế, vi phạm (bao gồm, nhưng không giới hạn, sơ suất), hoặc nói cách khác, liên quan đến hoặc phát sinh từ việc sử dụng Trang web này, ngay cả khi chúng tôi biết hoặc lẽ ra phải biết về khả năng xảy ra những thiệt hại như vậy.

8. BỒI THƯỜNG

8.1. Bạn phải bồi thường và tránh cho TTC, chủ sở hữu, người được cấp phép, chi nhánh, công ty con, công ty thuộc tập đoàn (nếu có) và các quan chức, giám đốc, đại lý và nhân viên tương ứng của họ khỏi bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu hoặc hành động nào bao gồm phí luật sư hợp lý được thực hiện. bởi bất kỳ bên thứ ba nào hoặc hình phạt được áp dụng do hoặc phát sinh từ việc bạn vi phạm các Điều khoản này và/hoặc Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi hoặc vi phạm bất kỳ luật, quy tắc hoặc quy định hoặc quyền nào (bao gồm cả vi phạm quyền sở hữu trí tuệ) của bên thứ ba .

9. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

9.1. Trong mọi trường hợp, TTC sẽ không chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại gián tiếp, mang tính trừng phạt, ngẫu nhiên, đặc biệt, do hậu quả hoặc bất kỳ thiệt hại nào khác phát sinh từ:
a) việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Trang web; hoặc
b) truy cập trái phép hoặc thay đổi việc truyền tải hoặc dữ liệu của người dùng; hoặc
c) bất kỳ vấn đề nào khác.

9.2. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc không có sẵn Trang web trong quá trình bảo trì định kỳ hoặc bất kỳ sự đình chỉ truy cập ngoài ý muốn nào vào Trang web.

9.3. Bạn hiểu và đồng ý rằng trách nhiệm pháp lý của TTC sẽ được giới hạn ở mức tối đa được pháp luật cho phép và trong mọi trường hợp sẽ không vượt quá 1000 INR.

10. THỜI HẠN KHIẾU NẠI

10.1. Bạn đồng ý rằng mọi khiếu nại mà bạn có thể phát sinh từ hoặc liên quan đến mối quan hệ của bạn với TTC phải được nộp trong vòng sáu tháng sau khi khiếu nại đó phát sinh; nếu không, bạn đồng ý rằng khiếu nại của bạn sẽ bị cấm vĩnh viễn.

11. KẾT THÚC

11.1. TTC có quyền, mà không cần thông báo và theo quyết định riêng của mình, chấm dứt tài khoản hoặc việc sử dụng Trang web của bạn cũng như chặn hoặc ngăn chặn việc truy cập và sử dụng Trang web trong tương lai nếu bạn vi phạm bất kỳ Điều khoản nào. Khi chấm dứt như vậy, quyền sử dụng Trang web của bạn sẽ ngay lập tức chấm dứt. Bạn đồng ý rằng mọi việc chấm dứt quyền truy cập hoặc sử dụng Trang web của bạn có thể có hiệu lực mà không cần thông báo trước và chúng tôi có thể hủy kích hoạt hoặc xóa ngay lập tức thông tin của bạn cũng như tất cả các tệp được liên kết với thông tin đó và/hoặc cấm mọi quyền truy cập thêm vào thông tin hoặc tệp đó .

11.2. Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Trang web hoặc bất kỳ thông tin hoặc tệp nào như vậy và chúng tôi sẽ không bắt buộc phải cung cấp thông tin hoặc tệp đó cho bạn sau khi chấm dứt. .

11.3. Sau khi chấm dứt, tất cả các điều khoản của các Điều khoản này về bản chất là có hiệu lực sau khi chấm dứt, bao gồm nhưng không giới hạn ở tất cả các tuyên bố và bảo đảm, bồi thường, điều khoản về quyền sở hữu và giới hạn trách nhiệm pháp lý sẽ vẫn có hiệu lực sau khi chấm dứt.

12. LUẬT ĐIỀU CHỈNH & ĐỊA ĐIỂM

12.1. Các Điều khoản này được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của [INDIA] và các tòa án ở [CHANDIGARH] sẽ có thẩm quyền xét xử độc quyền nhằm mục đích khởi kiện mọi tranh chấp liên quan đến các Điều khoản này; với điều kiện TTC có quyền nộp đơn lên bất kỳ Tòa án nào để khởi kiện liên quan đến hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của mình.

12.2. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này bị coi là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc vì bất kỳ lý do nào mà tòa án có thẩm quyền không thể thi hành thì điều khoản đó sẽ được coi là có thể tách rời khỏi các Điều khoản này và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực cũng như khả năng thực thi của mọi điều khoản còn lại.

12.3. Nếu bất kỳ phần nào trong các Điều khoản này không hợp lệ hoặc không thể thi hành ở bất kỳ khu vực pháp lý nào thì
(a) tại khu vực tài phán đó, nó sẽ được hiểu lại theo hiệu lực tối đa được pháp luật cho phép để thực hiện mục đích của nó một cách gần nhất có thể và phần còn lại của các Điều khoản này sẽ vẫn có đầy đủ hiệu lực thi hành; Và
(b) ở mọi khu vực pháp lý khác, tất cả các Điều khoản này sẽ vẫn có đầy đủ hiệu lực.

13. LIÊN HỆ

13.1. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại [email được bảo vệ] cho bất kỳ truy vấn.

TOP

Yêu cầu gọi lại!

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến TT Consultants. Vui lòng điền vào biểu mẫu và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay

    Yêu cầu gọi lại!

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến TT Consultants. Vui lòng điền vào biểu mẫu và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay